วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

กินปูดูพะยูน ลิบงตรัง 2 วัน 1 คืน

วันแรกของการเดินทาง
09.00 น. รับท่านที่จุดนัดพบ ในตัวเมืองตรัง พาท่านไปยัง ท่าเรือหาดยาว
10.00 น. ลงเรือหางยาว ไปยังเกาะลิบง ถึงเกาะลิบง มีรถสามล้อพ่วงมารับท่านไปยัง รีสอร์ทที่พัก
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
14.00 น. รถสามล้อพ่วงมารับท่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ของเกาะลิบง เช่น หาดทุ่งหญ้าคา. สะพานหิน เกาะลิบง.หอชมพะยูน จนได้เวลาอันควร
16.00 น. เข้าสู่ที่พักพักผ่อน อัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท และเข้าพักผ่อนกับบรรยากาศยามค ่าคืน ของเกาะลิบงอย่างมีความสุข
วันที่สองของการเดินทาง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น. เก็บสัมภาระของท่านก่อน ไปถ่ายรูปกับบรรยากาศยามเช้าของ หมู่บ้านและหาดหลังเขา
10.00 น. รถสามล้อพ่วงมารับท่านไปยังท่าเรือ ลงเรือหางยาวกลับสู่ท่าเรือหาดยาว รถมารับท่านกลับสู่ตัวเมืองตรัง
โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 2,900.- บาท

อัตรานี้รวม

  • ค่ารถ รับ-ส่ง จากในเมืองตรัง-เกาะลิบง – ค่าเรือหางยาว ไป-กลับ หาดยาว-เกาะลิบง
  • ค่าที่พัก ลิบงบีชรีสอร์ท ห้องแอร์ห้องละ 2-3 ท่าน – ค่ารถสามล้อพ่วง รับ-ส่งและทัวร์ตามโปรแกรม
  • ค่าธรรมเนียมต่างๆ
  • ค่าประกันภัย การเดินทาง
  • การเดินทาง 1 ทริป 2 ท่านขึ ้นไป
  • ติดต่อจองรายการนำเที่ยว ไกด์โหน่ง เบอร์โทร 0971574228
  • E-mail: guidetrang@hotmail.com

ดาวน์โหลดเอกสารเป็น PDF

https://www.trangtravel.com/wp-content/uploads/2020/07/ลิบง.jpg