ตรังทราเวล เที่ยวตรัง > พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี